Jen dýchej.

Jak usnadnit dětem život díky
nahromaděným znalostem lidstva.

Ukázka autorského textu

Úvod

Naše kniha slouží jako metodika, jak snadno používat zdroj dýchání ve svém životě, a to již od dětství. Totiž jak k němu vést své děti, aby se do tohoto neuvěřitelně fascinujícího tématu ponořily hlouběji a naučily se o něm s malými zvědavci bavit. Tato kniha nám umožní připomenout známou, vědomou, ale zapomenutou pravdu. Veškeré poznání je v nás, ale mnozí ztratili cestu k tomuto hlubokému podvědomému poznání Světové mysli. Najít ji a vrátit se v ní k sobě je pro lidi na celém světě velmi aktuální.

V průběhu života každý získává znalosti z vnějších zdrojů, tedy ze svého bezprostředního okolí, z knih a ze školy. Domníváme se, že se tak učíme něco nového. Nežeňme se za novými informacemi, ale především se vědomě vraťme ke stávajícím informacím v nás, kde je naše vnitřní poznání přítomno v procesu vnímání a zpracování něčeho nového. Už ji v sobě máme, a to díky tisíciletému hromadění lidských znalostí a především díky obrovskému množství Poznání vesmíru. Existují proto, abychom z nich čerpali moudrost, abychom je rozvíjeli a poznávali skrze sebe.

Najednou začnete věnovat pozornost různým rozhovorům, situacím, filmům a knihám o hodnotě přítomného okamžiku v lidském životě. Nevědomě se přistihnete při myšlence, že život je sbírka okamžiků, dojmů, událostí, v nichž prožíváte radost i smutek, štěstí i bolest, lásku a mnoho dalšího. Tam, kde jste skvělým přítelem, studentem, váženým zaměstnancem, milovanou osobou, prostě člověkem… Máme v rukou spoustu příležitostí, z nichž jednou z těch hodnotných je naplnit náš svět smyslem. Vždyť náš dech se může kdykoli jednoduše rozplynout ve vzduchu. Vše tedy závisí na míře naší ochoty vidět a uvědomovat si něco, co se děje vně nebo uvnitř nás.

Dříve či později k tomu dospíváme a začínáme si uvědomovat touhu využívat tento super zdroj, který každý dostává při narození. Náš dech. Dechová cvičení jsou po celém světě stále populárnější. Proč? Je to normální reakce na to, když lidé zjistí, že jim to opravdu pomáhá. Přijímají ji do svého života přirozeně a s lehkostí, využívají ji naplno a užívají si ji. A snaží se o nové zkušenosti podělit se svými blízkými.

Dechová cvičení se mohou stát metodou proměny těla, mysli a ducha. Naše metodika se skládá z jednoduchých cvičení, která pomohou začít používat optimální dýchání a jednoduché zásady pro šťastný život. Cvičení jsou jednoduchá a snadno zapamatovatelná, takže se dítě může rychle uvolnit a uvědomit si vlastní dýchání. Dýchat, cítit se bezpečně a naučit se jednoduché zásady šťastného života. To vše umožňuje dětem, aby se cítili součástí našeho světa, a když vyrostou, aby neztratily smysl pro realitu přítomného okamžiku. Nazvěme naši metodiku nejefektivnějším způsobem, jak si díky nashromážděným znalostem lidstva usnadnit vlastní život, nebo jednoduše lifehack.

Kapitola 3: Nová vize zdraví: učíme se spolu s dětmi

      Cvičení s dechem lze chápat jako duchovní cestu k probuzení. Hra s dechem je interakcí s nejjemnější formou Světové hmoty. Dýchání nás spojuje s původní energií – životní silou, kterou jsme obdrželi při narození; pomáhá nám dosáhnout jednoty se Zdrojem života, díky němuž existujeme; podporuje a obnovuje naše fyzické tělo po celý život. Duchovní dýchání nám to vše umožňuje hlouběji pochopit. To vysvětluje, jak mohou lidé, kteří si osvojili dovednost duchovního dýchání, dokázat tolik na úrovni jemných energií.

“Cvičení s dechem lze chápat jako duchovní cestu k probuzení… Dýchání nás spojuje s původní energií – životní silou, kterou jsme obdrželi při narození…”

Dýchání je správně vnímáno jako most mezi myslí a tělem, mezi viditelným a neviditelným, a zároveň nás spojuje navzájem, s přírodou, stejně jako všechny s celým vesmírem. Každý z nás žije svůj vlastní život a kráčí po své vlastní jedinečné cestě. A to je jeden z aspektů dechové práce, který je povzbuzující: nikdo to přece nemůže udělat za nás. Chceme-li se skutečně dotknout nejhlubších stránek života a dosáhnout vyšších stavů vědomí, musíme probudit svůj dech. Je to cesta, brána a spojení s naším srdcem a duší. Poslechnout své srdce a jít vlastní cestou vyžaduje osobní odvahu nebo, jak se říká, duchapřítomnost. Nezáleží na tom, kolik lidí věří, že tato cesta je správná. V určitém okamžiku bude muset každý z nás kráčet sám. Naším jediným společníkem a pomocníkem bude náš vlastní dech. Budeme dýchat mír a lásku, svobodu a bezpečí. Uvidíme, jak se svět v nás a kolem nás navždy změní! To, co vidíme a vnímáme, jsme my sami, to je jediná věc, kterou je možné měnit.

Změna v celém Vesmíru a zejména v nás je neustálá a nepřetržitá. Důležité je tuhle skutečnost pochopit, vidět a přijmout. Na intuitivní úrovni dokážeme cítit, že jsme součástí něčeho většího, než je skutečný svět kolem nás. Život si však můžeme naplno užívat jen tehdy, když se dokážeme odpoutat od myšlenky na spjatost s každodenními starostmi a podívat se na vše z odstupu. Je v našich silách pochopit cíle, vztahy a průběh změn, ke kterým během života dochází. Naše životní cesta je probuzením z nepochopení svého já a toho, co si myslíme, že jsme, k našemu skutečnému já. Každý okamžik našeho života je navždy spojen se zákonem příčiny a následku, podle kterého je vše na světě vzájemně propojeno, vše má určitou důvodnost a smysl.

“Každý z nás je jedinečný a každý z nás má obrovské množství schopností nebo talentů, které bychom měli využít, abychom rozvinuli svůj plný lidský potenciál.”

Každý z nás je jedinečný a každý z nás má obrovské množství schopností nebo talentů, které bychom měli využít, abychom rozvinuli svůj plný lidský potenciál. Pokud se podíváte na lidi, kteří dodržují tradice posilování své mysli a těla, zdá se, že si jejich kultura uchovala znalosti a metody, které jim kdysi umožnily uvolnit veškerý potenciál lidské bytosti. U mnoha národů, zejména na Východě, sloužilo zvládnutí bojových umění k uvolnění plného potenciálu lidského těla a mysli. Dalo by se o tom mluvit donekonečna. Mniši praktikující přísnou a tvrdou disciplínu spojenou s askezí prokázali jedinečnou schopnost ovládat celek lidského těla. Nebo antičtí běžci překonávali extrémně dlouhé vzdálenosti s ústy plnými malých kamínků nebo vody, aby se naučili dýchat nosem. Takový přístup vyžaduje soustředění a disciplínu, ale výsledek stojí za tu práci a úsilí. V dnešní kultuře, zbavené jakýchkoliv nepříjemností, jde všechno tak snadno, že jen zřídka máme motivaci dělat velké věci. Samozřejmě můžeme mít pocit úspěchu ze sledování nějakého inspirativního pořadu nebo filmu. To však k uvolnění našeho osobního potenciálu nestačí.

“Ze všech dobrých věcí, které pro sebe každý může udělat, je asi nejlepší naučit se správně dýchat a kontrolovat své dýchání… lidstvo dosud nenašlo dokonalejší nástroj pro rozvoj vědomí, zlepšení zdraví a zvýšení vitality.”

Bez ohledu na studijní úspěchy, rodinu a nebo na první roky šťastného života v dětství celý život člověka ovlivní právě schopnost zvládat vlastní pocity a všímat si pocitů druhých. Schopnost vidět světlé a temné stránky života, zvládat emoce a omezit jejich destruktivní dopad na sebe i na ostatní je něco, co lze děti naučit prostřednictvím schopnosti relaxovat – jednoduše naslouchat svému dechu. Schopnost ” zapojit pauzu” do osobních rutinních činností tak, aby nebyla vynucená, ale aby se dělala s lehkostí a radostí. Taková pauza je jako pauza mezi nádechem a výdechem, během níž naše plíce právě dýchají. Ze všech dobrých věcí, které pro sebe každý může udělat, je asi nejlepší naučit se správně dýchat a kontrolovat své dýchání. S touto důležitou praxí je nejlepší začít již od dětství. Protože za poslední tisíciletí lidstvo dosud nenašlo dokonalejší nástroj pro rozvoj vědomí, zlepšení zdraví a zvýšení vitality.

Kdo správně dýchá, ten také správně myslí.

Jakmile člověk začne používat cvičení na úrovni dýchání, tedy na úrovni propojení mysli a těla, postupně dojde k hlubokému pochopení základních životních principů, vztahů a možnosti jejich použití v každodenním životě. Možná si jen často neuvědomujeme, že zdraví se nejprve rodí v naší mysli a pak se šíří naším tělem. Dobré zdravé myšlenky plodí dobrá slova, která pak vedou k dobrým skutkům. Dochází k jakési řetězové reakci dobra, které se přenáší na další lidi. Děje se tak, jak si přejeme – tak funguje jeden ze zákonů Vesmíru – což znamená, že pokud budeme druhým přát dobro, budeme vždy zdraví. Přát druhým dobro vychází z vnitřního klidu, který nám pomáhá najít dech.

“Paradoxně, když změny přichází zevnitř, respektujeme vzniklý přirozený řád, a dokonce se nám líbí. Pokud je však změny způsobeny vnějšími okolnostmi, máme tendenci s nimi to ztotožňovat, což způsobuje větší nesouhlas, odmítání a nakonec i větší utrpení z jejich nové přítomnosti.”

      Člověk se může cítit lépe, pokud o sebe začne pečovat již od útlého věku. Když se dítě cítí dobře, začne si osvojovat praxi, která ho vede k tomu, aby o sebe pečovalo. To znamená, že praxi vědomého dýchání lze považovat za praxi soucitu a laskavosti k sobě samému. Když člověk objeví sám sebe, pochopí, že chce ve svém životě činit pozitivnější rozhodnutí. V tuto chvíli hovoříme o teenagerech, kteří se již s dechovými cvičeními setkali a pravidelně je ve svém životě využívají. A starší děti začínají dělat ve svém životě pozitivní rozhodnutí! Naučit se dýchat znamená naučit se řídit své myšlenky. Získáním této dovednosti se děti mohou chránit před nežádoucími vlivy zvenčí. Kromě toho se řeší konflikty, které mohou vzniknout uvnitř společnosti. Schopnost vyjednávat sám se sebou je stejně důležitá jako komunikace s ostatními. Děti se učí hlubšímu vnímání sami sebe a reality. Právě tento jeden z kladných účinků je v procesu učení se všímavosti/vnímavosti velmi cenný. Obvykle, když se při řešení jakéhokoliv problému odvoláváme na povrchová kritéria, můžeme manipulovat pouze s vnější viditelnou částí. Změny se naopak obvykle odehrávají v hloubi, v neviditelné části, odkud by měly přicházet a kam by měly nakonec směřovat. Paradoxně, když změny přichází zevnitř, respektujeme vzniklý přirozený řád, a dokonce se nám líbí. Pokud je však změny způsobeny vnějšími okolnostmi, máme tendenci s nimi to ztotožňovat, což způsobuje větší nesouhlas, odmítání a nakonec i větší utrpení z jejich nové přítomnosti. Je to jako známý jev, že když je vajíčko rozbito silou zvenčí, život se zastaví. Naopak, pokud je vajíčko rozbito silou zevnitř, začíná život. Všechny velké věci vždy začínají uvnitř…

“Naučit se dýchat znamená naučit se řídit své myšlenky. Získáním této dovednosti se děti mohou chránit před nežádoucími vlivy zvenčí.”

Jak dýcháme, tak myslíme, a naopak. Vědomé dýchání může dokonce výrazně změnit způsob, jakým myslíme, cítíme, chápeme a prožíváme život. Každá myšlenka, kterou během života prožijeme, okamžitě ovlivňuje každou buňku v těle. Zdá se, že způsob, jak maximalizovat splynutí mysli a těla, spočívá v neustálém udržování jednoty lidského těla. Proč a jak dech ovládá mysl? Když je naše mysl v klidném nebo takzvaném meditativním stavu, ovládáme ji. To je, když dýcháme velmi pomalu a klidně. Platí to i naopak – pomalým, rozvážným a klidným dýcháním zklidňujeme svou mysl. Zatímco měníme kvalitu svého dýchání, měníme stav své mysli.

Řízení svého psychofyzického stavu se lze učit již od dětství. Je však zřejmé, že pro stanovení vědomého vnitřního úkolu je zapotřebí určité míry objektivity a sebekritiky. Tyto schopnosti však v kombinaci s nedostatečnou vytrvalostí a neschopností vyvinout dlouhodobé úsilí vůle ještě dětem na základní škole chybí. Například děti mladší 10 let obvykle nejsou schopny zvládnout autogenní techniku. Schopnost soustředěného sebepozorování se u průměrného člověka rozvíjí přibližně do 12 let s možnou dvouletou odchylkou. A s nácvikem vědomého dýchání lze začít u dítěte již od 5 let. Postupně si zvykne používat jednoduchá dechová cvičení v každodenním životě. A tak se později dětem nebude zdát nic neznámého a obtížného měnit rytmus a hloubku dýchání, vědomě uvolňovat svaly těla a být schopni ovlivňovat fyziologické procesy probíhající v jejich těle.

Je dobře známo, že když jsou emoce blokovány a potlačovány, stres není aktivně prožíván, ale je sevřen uvnitř dýcháním. Hlavní funkce našich emocí je však adaptační. Když prožíváme emoce, naše tělo vytváří množství energie, které potřebuje k adekvátní reakci na danou situaci. Pokud se vyhýbáme prožívání svých pocitů, uvíznou v našem těle a spotřebováváme mnoho energie na jejich udržení. Takže nemáme dost energie na život! Obnovení optimálního dýchání je tedy obrovským zdrojem pro zlepšení zdraví a zvýšení vitality. Je důležité, uvědomit si a říct dětem, že je možné obnovit spontánní tok energie! A to především díky dechovým cvičením, která aktivně podporují pozornost a soustředění. Tímto způsobem se nám bude nejen lépe studovat nebo pracovat, ale také lépe ovládat nežádoucí myšlenky. Kvalita dýchání ovlivňuje, jak mysl reaguje na situaci: buď se dostaneme do stavu přemýšlivé aktivity, nebo do uvolněného stavu klidu. Na tom je mimochodem založena filozofie různých duchovních praktik.

Dýchání levou nosní dírkou stimuluje parasympatický nervový systém, který je zodpovědný za stav uvolnění a klidu, umožňuje zotavení ze stresu. Dýchání pravou nosní dírkou stimuluje sympatický nervový systém, který je zodpovědný za koncentraci, jasnost, aktivitu a ochotu jednat. Střídavé dýchání levou a pravou nosní dírkou vyrovnává energii levé a pravé mozkové hemisféry a otevírá plíce. Dýchání pouze jednou nosní dírkou stimuluje činnost opačné mozkové hemisféry, což naznačuje možnost nápravy duševních a emočních poruch. Alternativní technika dýchání je velmi účinná při zvyšování pozornosti. Existují různé varianty této techniky. Je možné střídat nosní dírky, kterými se nadechujeme a vydechujeme, a to zprava doleva a naopak. Nejprve se nadechneme pouze levou nosní dírkou a vydechneme pravou, poté se nadechneme pouze pravou nosní dírkou a vydechneme levou. Pro usnadnění vizualizace je dobré si představit, že máme ruku ovinutou kolem nosu ve tvaru písmene C a pohybujeme palcem a ukazováčkem střídavě doprava a doleva a střídavě zavíráme a otevíráme nosní dírky. Tento způsob dýchání pomáhá soustředit se, naplnit se energií a zvýšit pozornost. Proto se nedoporučuje, aby ji dospělí i děti cvičili před spaním.

Dechové cvičení “Alternativní dýchání “

Pomáhá soustředit se, dodává energii a učí děti používat dýchání ke zvýšení pozornosti.

Pokyny k provedení:

 • dýchat normálně a důsledně se třikrát zhluboka nadechnout a vydechnout nosem
 • obtočit palec a ukazováček jedné ruky kolem nosu tak, aby prsty spočívaly na nosních dírkách
 • při nádechu jemně stisknout jednu nosní dírku
 • při výdechu otevřít zavřenou nosní dírku a současně sevřít druhou
 • pokračovat v klidném dýchání střídavými nádechy po dobu 3 minut
 • pokud vše je v pořádku, je možné prodloužit dýchání až na 5-8 minut
 • zkusit popsat, jak se při tom cítí

Správný přístup ke zklidnění mysli spočívá v pomalém, vědomém dýchání. To platí zejména v případě, že je dítě vystresované, vyděšené, rozzlobené nebo úzkostné – jeho dech je křečovitý a mělký. Protože je v tuto chvíli celé tělo naplněno negativními emocemi a zážitky, dech je jimi jednoduše blokován. Teprve když se člověk uklidní, dýchání začíná být klidné a vyrovnané. To znamená, že při plném dýchání zmizí vzrušení a nastane stav uvolnění. Proto se každý člověk, už od dětství, potřebuje naučit správně dýchat, a v tomto smyslu věnujeme pozornost slovu “správně”.

Dýchání jako klíč k různým stavům

      Člověk má v sobě potenciální možnost obrátit se k matce přírodě. A dokáže se učinit šťastným, silným a zdravým díky tomu, že zná způsob, jak využít různé části svého těla jednoduše na základě vědomí. A to není jeden z fantastických příběhů. Pokud budeme věřit a správně dýchat, možná dokážeme získat zpět kontrolu nad svým tělem, abychom byli šťastní, silní a zdraví. V opačném případě vede neznalost dýchání k narušení rovnováhy celého těla. Návratem k optimálnímu dýchání lze také vyléčit nebo zmírnit mnohá onemocnění. Protože člověk je schopen prevence, léčby nebo dokonce zmírnění průběhu nemocí, a to jak fyzických, tak psychických.

Je fascinující začít se dívat na dech jako na nástroj soustředění nebo spojení se sebou samým a pozorovat, čeho je naše tělo schopno. Jak velkou roli hraje náš duševní stav a nálady, nebo co dokáže naše tělo, když využijeme jeho mechanismy pro uzdravení a rekonvalescenci. Začněme společně s našimi dětmi správně dýchat. Společně si všichni užijeme více zábavy!

My dospělí si o sobě myslíme, že jsme úspěšní a spořádaní, ale ve skutečnosti to zdaleka není pravda. Často je naše pozornost řízena jinými lidmi, okolnostmi nebo umělou inteligencí. Můžeme také trpět záměrnou nepozorností, která nakonec vede k poruše osobního vnímání. V moderním životním tempu jsou poruchy pozornosti způsobeny vnějšími i vnitřními okolnostmi. Tyto okolnosti určují vnitřní svět člověka, který ovlivňuje jeho duševní a tělesné zdraví. Chování průměrného člověka je velmi často ovlivněno našimi momentálními pocity. Někdy tak můžeme zapomenout na své skutečné cíle. Když jsme tedy na něco naštvaní nebo rozrušení, zbytečně se hádáme a běháme často zbytečně v kruhu problémů, které jsme si sami vytvořili .

“Uvědomění je schopnost prožívat a zvládat emoce bez pocitu, že emoce jsou těžkým břemenem, které nás tlačí do náruče impulzivního, živelného chování … Díky uvědomění si můžeme vybírat své reakce.”

Všimněte si, že uvědomění si sebe samého a svých reakcí na životní okolnosti ještě není pro moderního člověka normou. Spíše ji vnímáme jako dodatečné úsilí lidí ponořených do různých duchovních praktik. Nebo předpokládáme, že je to úděl moudrých, tedy těch, kteří dokážou spojit rozum, logiku a emoce. Otázka lidských emocí zůstává stejně důležitá po celou dobu existence lidstva. Každý z nás to však můžeme dokázat díky rozvoji emoční inteligence, která nám dává schopnost vnímat vlastní emoce a zvládat své pocity. Uvědomění je schopnost prožívat a zvládat emoce bez pocitu, že emoce jsou těžkým břemenem, které nás tlačí do náruče impulzivního, živelného chování. Tím, že se stavíme do pozice závislosti na momentálních emocích a reakcích, se doslova přestáváme cítit skutečně živí. Ztrácíme schopnost adekvátně vnímat různé jevy a události a stáváme se otroky svých emocí a návyků. Díky uvědomění si můžeme vybírat své reakce. Prvním krokem v tomto vývoji je pozorování vlastního dýchání, následované pozorováním pocitů a reakcí. Bez toho se nelze posunout dál. A poté je třeba pozorovat chování ostatních lidí. Toto pečlivé pozorování nám umožní pochopit, v čem se naše vnímání liší od reality.

“… je důležité naučit se jasně rozlišovat mezi vědomými a nevědomými reakcemi. Toto poznání nám otevře přístup k neomezeným vnitřním zdrojům, o kterých jsme možná ani nevěděli, že je máme.”

Procvičováním dechových a relaxačních cviků mohou děti zmírnit úzkost a neklid a následně se stát klidnějšími, šťastnějšími a aktivnějšími při učení nových věcí. Je třeba si uvědomit, že pokud se spustí nevědomá reakce na stresovou událost, může se z netrénované mysli a těla stát návyk, který nakonec vede ke zhoršování duševního utrpení a poškozování zdraví. Proto je důležité naučit se jasně rozlišovat mezi vědomými a nevědomými reakcemi. Toto poznání nám otevře přístup k neomezeným vnitřním zdrojům, o kterých jsme možná ani nevěděli, že je máme. Ano, samozřejmě není vždy možné zvrátit okolnosti, které nás vystavují stresu. Každý člověk, a děti nejsou výjimkou, má však schopnost obnovit řetězec reakcí a konstruktivně se vypořádat se stresem. Vědomě. Díky osvojení dovedností všímavosti se děti krok za krokem naučí předcházet záchvatům paniky a úzkosti. Díky tomu mohou děti i samy přispět k výraznému zlepšení svého emocionálního a fyzického zdraví.

Není přitom nutné používat složité rituály nebo technická zařízení. Dech, který máme neustále u sebe, stačí k tomu, abychom dosáhli výsledků, které potřebujeme pro své tělo, emoce, mysl a duši. Dechem si můžeme zvolit svůj vlastní stav! A proto si vybíráme svá skutečná přání, která můžeme uskutečnit s živou vnitřní svobodou. Tuto svobodu lze nalézt a pocítit díky vnitřnímu tichu a prostoru. Ovládání dechu napomáhá tomu, aby naše přirozené tvůrčí a léčivé energie proudily plně a volně.

“Existuje velmi zajímavá souvislost mezi způsobem dýchání a traumaty a nepříjemnými, dosud nepropracovanými emocemi, které jsme kdysi prožili, a to nejčastěji v dětství …přesun dechu do hrudníku je pokusem o “únik” před nepříjemnými pocity, které jsou často lokalizovány v oblasti břicha.”

Pokud nás něco trápí, musíme být schopni tuto bolest hluboce a klidně “vydýchat”, dokud se neuklidníme a napětí nepoleví. Tímto způsobem proměňujeme nahromaděné emoce v energii, která nám pomáhá efektivně jednat, činit uvědomělá rozhodnutí a lépe zvládat sebe i své emoce. Existuje velmi zajímavá souvislost mezi způsobem dýchání a traumaty a nepříjemnými, dosud nepropracovanými emocemi, které jsme kdysi prožili, a to nejčastěji v dětství… Stává se, že bolestivé pocity jsou často lokalizovány do oblasti žaludku. Jinými slovy, přesun dechu do hrudníku je pokusem o “únik” před nepříjemnými pocity, které jsou často lokalizovány v oblasti břicha. Důvodem, proč mnozí z nás dýchají mělce, je to, že se tímto způsobem jednoduše vyhýbáme kontaktu s emocemi, které nechceme, jako je hněv, strach nebo smutek. To znamená, že rychlé a povrchní dýchání nás přivádí do stavu, kterému říkáme boj a útěk, a zadržování dechu do stavu otupělosti neboli stuporu. To často znamená, že uměle udržujeme intenzivní režim na maximální úrovni, i když to vůbec nepotřebujeme. Psychický nebo emocionální stres, který není doprovázen fyzickou aktivitou nebo pomalým a rytmickým dýcháním, se v našem těle hromadí a nakonec způsobuje velké škody. Tento typ stresu můžeme uvolnit fyzickou aktivitou, například smíchem, pláčem, zpěvem, praštěním oblíbenou hračkou, abychom se zbavili hněvu, nebo běháním, které snižuje úzkost.

Dalším způsobem, jak se zbavit stresu, je zaměřit se na dýchání, které je také fyzicky náročné, protože naše dýchací svaly jsou aktivní při nádechu, a ujistit se, že vaše dýchání je uvolněné a rytmické. Tím se nepříjemné pocity snáze ztratí. Rytmickým, pomalým a tichým dýcháním získáváme energii a odvahu, které potřebujeme k dlouhodobému zvládání okamžitých potíží. Stačí, když si dovolíme dýchat a naslouchat svému tělu, nejlepšímu příteli na Zemi.

“Rytmickým, pomalým a tichým dýcháním získáváme energii a odvahu, které potřebujeme k dlouhodobému zvládání okamžitých potíží.”

Ve chvílích stresu nebo úzkosti je člověk stavěný tak, že často zadržuje dech a napíná tělo, aniž by si to uvědomoval. Seznámení se stresovým testem ukazuje tento stav v praxi. Pomocí cvičení na uvědomění si stresu se naučíme uvědomovat si tuto reakci a naučíme se, jak ji můžeme změnit. Stačí, když vědomě uvolníme tělo a převezmeme kontrolu nad svým dýcháním. Toto cvičení pomáhá předat našim dětem důležité poselství: každý je pánem svého dechu! Ať se děje cokoli, každé dítě i dospělý má možnost zasáhnout a převzít kontrolu nad svým stavem. Když se dítě napíná, ale zároveň zhluboka dýchá a vědomě uvolňuje zbytek těla – i když to vyžaduje určité úsilí -, může se cítit fyzicky i vnitřně silné. Pokud již máme gumové nebo látkové antistresové míčky, můžeme je použít hned teď. Zkusme se to naučit společně s našimi dětmi! 

Dechové cvičení pro uvědomění si stresu

Pomáhá ovládat dýchání a vědomě relaxovat, soustředit se na přítomný okamžik a vede k sebeuvědomění. Užitečné pro zmírnění stresu.

Pokyny k provedení:

 • zůstat stát, záda narovnaná, ramena, paže a nohy uvolněné
 • stisknout pěst s antistresovým míčkem, pokud míček není, nevadí, jen velmi silně stisknout pěsti a držet 10 vteřin
 • v klidu vydechnout
 • pozorně sledovat, co se děje s dechem, s tělem, se všemi částmi těla
 • opět stisknout pěsti nebo míč na stejných 10 vteřin, s tím rozdílem, že je nutné vědomě pomalu a zhluboka dýchat
 • pozorně sledovat, co se děje s tělem, a sledovat, co se děje, když se úplně uvolnít i když nechát sevřené pěsti
 • vnímat rozdíl mezi stavem svého těla, když zadržíme dech a napneme tělo, a když použijeme vědomé dýchání
 • zkusit popsat, jak se při tom cítí

“Náš dech je jako náš nejlepší přítel, je stále s námi a dává nám pocit bezpečí uprostřed všech obtíží.”

Věnujme pozornost tomu, jak dýcháme, když prožíváme těžké chvíle. Náš dech je jako náš nejlepší přítel, je stále s námi a dává nám pocit bezpečí uprostřed všech obtíží. Zamysleme se nad tím, jak v sobě chápeme těžké negativní emoce, které v tuto chvíli prožíváme. Pokud je náš nádech dlouhý a napjatý a výdech krátký a silný, je to naprosto přirozené. Cílem může být chránit se, ale také nám může pomoci získat nové znalosti, které potřebujeme! Pokud je pro nás složité vyrovnat se se strachem, může nám pomoci následující dechové cvičení.

Dechová cvičení v náročných životních chvílích

Pokyny k provedení:

 • začít rychle a mělce, povrchně dýchat
 • při dýchání vysoko zvedat hrudník
 • po několika minutách začit dýchat rytmicky a pomalu, protože strach se zmenšuje je nutné postupně vydechovat pomaleji.
 • nebo zkuste něco jiného:
 • zhluboka se nadechnout a po nádechu zadržet dech na dobu 2 vteřin
 • poté zkusit vydechovat krátkými, silnými nádechy
 • po několika minutách dýchání tímto způsobem, jakmile vaše obavy opadnou, přejít na rytmické a pomalé dýchání a postupně prodlužovat výdech
 • zkusit popsat, jak se při tom cítí

Když změníme typ dýchání, změníme svůj stav. A když se změní náš stav, změní se i povaha našeho dýchání. Koneckonců způsob, jakým dýcháme, když jsme klidní a vyrovnaní, se liší od způsobu, jakým dýcháme, když jsme rozzlobení a rozrušení. Dýcháním můžeme doslova přetvářet svůj nervový systém, mozek a tím i imunitní systém. K pocitu vnitřní svobody od mentálních představ a vzoru stačí samotné dýchání, i když víme, že to tak vždycky není. A my se cítíme otevření jako naše děti a znovu (ale jinak) poznáváme realitu skrze nevysvětlitelným tajemstvím naši existence. Toho všeho lze dosáhnout dýcháním, protože bychom neměli zapomínat, že každý z nás přichází na tento nádherný svět jako bezmocné dítě. Jako dar od vesmíru však již máme několik schopností, z nichž první a nejsilnější je potenciál dýchání!

“Ovládnutím svého dechu a vědomým dýcháním můžeme ovlivnit svůj nervový systém. Jednoduše se otevřeme tomu, že budeme reagovat jinak.”

V našem životě existuje mnoho různých způsobů, které nám pomáhají uvolnit se a najít vnitřní klid. Nejsilnější z nich je bezpochyby zlepšení vlastního dýchání. Dnes již najdeme řadu relaxačních kurzů a cvičení, jógu, různé dechové techniky a mentální tréninky. Stačí si jen uvědomit, že je třeba něco z těchto znalostí použít, a mít touhu poznat své tělo a mysl. Ovládnutím svého dechu a vědomým dýcháním můžeme ovlivnit svůj nervový systém. Jednoduše se otevřeme tomu, že budeme reagovat jinak. A postupně si časem zvykáme, že naše tělo reaguje na všechny stresy klidnějším způsobem. Vytváří se nové návyky, obnovují se naše hodnoty, životní zkušenosti a dokonce i instinkty. To vše nás uklidňuje a udržuje v přítomném okamžiku. Jak radí mudrci, většinu životních situací lze řešit tak, že nejprve situaci vyhodnotíme a pak na ni beze spěchu vědomě, tvořivě a inteligentně zareagujeme.

“Vědomé dýchání je typ relaxace, při níž se dech používá jako bod soustředění, a pozorování dechu tak poskytuje spojení s přítomným okamžikem.”

Správnou technikou dýchání můžeme my i naše děti, každý z nás, zklidnit svůj nervový systém tak, abychom zvládli výzvy každodenního života. Každý má dostatek prostoru pro učení a rozvoj. Děti dostanou možnost zkusit nejednat pouze impulzivně, takže si mohou samy vybrat, jak se v různých situacích zachovají. Pokud se například dítě rozhodne, že se bude zlobit, je to jeho vědomá volba. A nejdůležitější změnou, kterou nám změna dechových vzorců a uvědomění si dýchání může přinést, je schopnost nahlédnout do svého nitra a hlouběji se poznat. Není to snad důvod, proč jsme přišli na tuto zemi?
Vědomé dýchání je typ relaxace, při níž se dech používá jako bod soustředění, a pozorování dechu tak poskytuje spojení s přítomným okamžikem. Každý nádech a výdech spojuje jeden okamžik s druhým. To znamená, že se mysl soustředí na přítomný okamžik, zbaví se cizích myšlenek a rušivých vlivů, a umožní dětem být plně přítomné a soustředit se na věci, které jsou pro ně v danou chvíli důležité. Například rozhovor s přítelem, osobní koníček, závod nebo domácí úkoly.

Dechové cvičení pro vědomé dýchání

Pomáhá soustředit se na přítomný okamžik, vede k sebeuvědomění. Užitečné pro kontrolu dechu, uvolnění stresu a relaxaci.

Pokyny k provedení:

 • zvolit libovolnou pohodlnou polohu vsedě, záda rovná, ramena, ruce a nohy uvolněné
 • zavřít oči a zkusit znovu procítit celé své tělo – zda se cítí příjemně
 • soustředit se na přirozený rytmus dýchání
 • nesnažit se kontrolovat svůj dech, nenutit ho – jen pozorovat, co je to dýchat přirozeně
 • mít zavřené nebo přikryté oči
 • snažit se co nejpečlivěji sledovat své dýchání
 • všímat si, jak dech vstupuje do těla nosem
 • pak sledovat dech dolů do hrdla, směrem k plicím
 • vnímat pocity v krku, klíčních kostech, zádech, plicích, žebrech, bocích
 • všímat si pocitů při úniku vzduchu z nosních dírek
 • zůstat ve stavu sledování dechu po dobu 5 až 7 minut a podrobně vnímat každý okamžik pohybu vzduchu uvnitř těla
 • pokud cizí myšlenky narušují proces sledování dechu, je vhodné začít vše od začátku.
 • zkusit popsat, jak se při tom cítí

Soustředěná dechová cvičení prostřednictvím relaxace

Pomáhá dětem uvolnit se a zlepšit jejich schopnost soustředění, což usnadňuje usínání. Jsou užitečná při přepínání pozornosti a pomáhá zklidňovat rozrušené stavy.

Pokyny k provedení:

 • zvolit pozici v sedě na podlaze se zkříženýma nohama nebo na židli, záda jsou rovná, ramena, paže, nohy a obličej uvolněné
 • přivřít oči a pozorovat svůj dech
 • nesnažit se kontrolovat svůj dech, nenutit ho – jen sledovat, co to je dýchat přirozeně
 • počítat každý nádech a výdech a říkat si: jedna, nadechnu se, jedna, vydechnu; dva, nadechnu se, dva, vydechnu.
 • zkusit začít s 5 plnými cykly a po dokončení posledního se vraťte k prvnímu a znovu proveďte dvě plné cesty po 5 cyklech
 • pokaždé, když myšlenky odvádějí pozornost od procesu sledování a počítání dechů začít znovu od prvního cyklu
  příště zvednout počet na 6 a provést tři plné cykly
 • všímat si svých pocitů v hrtanu, klíčních kostech, zádech, plicích, žebrech, bocích
  všímat si, jak daleko dojdete, než se vaše myšlenky obrátí k něčemu jinému
 • snažit se z cvičení dostat co nejvíce radosti
 • cvičení provádět často a počet opakování zvyšovat až na 10
 • zkusit popsat, jak se při tom cítí

“Je dobře známo, že uvědomování si přítomného okamžiku zklidňuje mysl a s ní i rušivé nebo negativní myšlenky a zároveň pomáhá pozitivní náladě a snižuje stres.”

“Ponoření se do přítomného okamžiku nebo sám do sebe” je účinné cvičení pro rychlé soustředění. Je to užitečné zejména pro ty, kteří se v danou chvíli na něco těžko soustředí. Děti ji mohou provádět nejen doma nebo ve škole, ale také během procházek nebo fyzické aktivity. Ve chvíli, kdy dítě cítí, že se jeho myšlenky toulají, je velmi účinné použít tato cvičení jako rychlé řešení, které mu umožní znovu zaměřit pozornost na přítomný okamžik. Je dobře známo, že uvědomování si přítomného okamžiku zklidňuje mysl a s ní i rušivé nebo negativní myšlenky a zároveň pomáhá pozitivní náladě a snižuje stres. Zvládnutí techniky “ponoření se do sebe” učí mysl zůstat v přítomném okamžiku, soustředit se na pocity – a co je důležité – takové, jaké jsou, a nemyslet na ně! Při cvičení je důležité věnovat pozornost všem pocitům, které v danou chvíli pociťujete. Například vnímání jakýchkoli blízkých zvuků a poté i vzdálených, nebo kontakt těla s povrchem, pocit vzduchu na kůži a podobně. Je důležité pozorovat a zkoumat každý pocit, než přejdete k dalšímu. Buďte otevření různým pocitům a buďte přítomni každému z nich, jakmile se objeví, a přistupujte ke každému ze zvědavosti, jako byste to všechno viděli a cítili poprvé.

Při prvním nácviku této techniky dítě pochopitelně nebude vědět, na co se má zaměřit, nebo bude mít různé předběžné otázky. Abyste dítě při tomto cvičení vedli a pomohli mu upozornit na mnoho vjemů kolem něj, je důležité s ním o všem mluvit. Je důležité, aby mělo zájem vyzkoušet novou věc beze strachu. Povědět mu, jak naslouchat zvukům kolem sebe – a prostě je pozorovat, aniž by si k nim vymýšlelo příběh. Totéž platí pro vůně. A jak věnovat zvláštní pozornost detailům okolí. Důležité je diskutovat o tom, jak lépe fyzicky cítit všechny předměty, s nimiž je tělo v kontaktu, například rozdíl v pocitu mezi prsty a zády nebo chodidlem. A samozřejmě si neustále uvědomovat pocity nádechu a výdechu. To znamená mluvit s dětmi o všem, jak zůstat v přítomnosti a sledovat každý detail každého pocitu!

Dechová cvičení “ponoření se do sebe”

Pomáhá rychle se soustředit na přítomný okamžik, což vede k pozitivní náladě. Užitečné pro relaxaci.

Pokyny k provedení:

 • ve vnitřních prostorách: zvolit jakoukoliv pohodlnou uvolněnou polohu v sedě, záda vždy rovná, na podlaze nebo na židli, nebo pokud je to pohodlnější, v leže na zádech
 • zavřít nebo lehce přivřít oči.
 • začit pomalu, zhluboka dýchat a klidně i vydechovat
 • snažit se uvolnit a přitom věnovat pozornost všem pocitům, které právě probíhají
 • věnovat pozornost svému dýchání
 • zkusit popsat, jak se při tom cítí
 • při pohybu: pokusit se soustředit a krátce, hluboce a klidně se nadechovat a vydechovat.
 • pokračovat v pomalém a vědomém pohybu
 • všímat si každého kroku a věnovat pozornost všemu, co s ním souvisí
 • věnovat pozornost a sledovat vše kolem sebe – každý zřejmý detail
 • všímat si každého pocitu, který se objeví
 • všímat si, jak se mění dýchání
 • zkusit popsat, jak se při tom cítí

Nyní se zastavme u dalšího velmi zajímavého tématu – holistického a analytického typu uvědomění. Moderní člověk je zvyklý dívat se na věci téměř výhradně pomocí levé hemisféry, tedy logicky. Všimněte si však, že děti obvykle chválíme, když něco pojmenují, nebo že školáky hodnotíme pomocí standardizovaných testů. To znamená, že neustále všechno srovnáváme, analyzujeme a posuzujeme, včetně sebe samotných. A bohužel se to stalo jakousi normou života.

Dvě mozkové hemisféry jsou spojené a spolupracují při zpracování informací různými způsoby. Levá hemisféra má zároveň tendenci soutěžit a zpracovávat informace logicky a sekvenčně. Je přímo spojena s jazykem a inteligencí a je zodpovědná za analýzu a rozhodování. Pravá hemisféra pracuje v režimu spolupráce. Je zvláštní tím, že dokáže zpracovávat informace prostorově, holisticky a vizuálně, vytvářet fyzické, emocionální a intuitivní souvislosti. Právě díky pravé mozkové hemisféře je člověk schopen generovat a integrovat myšlenky a vytvářet nové věci. Je však možné být tvůrcem geniálních myšlenek a žádnou myšlenku nerealizovat v důsledku nesouladu a nelogičnosti vlastních myšlenek a činů. Nebo naopak, je možné mít skvěle vyvinutou levou mozkovou hemisféru a být silným matematikem, ale nedokázat vytvořit nic nového.

Správný přístup ke zklidnění mysli spočívá v pomalém, vědomém dýchání. To platí zejména v případě, že je dítě vystresované, vyděšené, rozzlobené nebo úzkostné – jeho dech je křečovitý a mělký. Protože je v tuto chvíli celé tělo naplněno negativními emocemi a zážitky, dech je jimi jednoduše blokován. Teprve když se člověk uklidní, dýchání začíná být klidné a vyrovnané. To znamená, že při plném dýchání zmizí vzrušení a nastane stav uvolnění. Proto se každý člověk, už od dětství, potřebuje naučit správně dýchat, a v tomto smyslu věnujeme pozornost slovu “správně”.

Dýchání jako klíč k různým stavům

Člověk má v sobě potenciální možnost obrátit se k matce přírodě. A dokáže se učinit šťastným, silným a zdravým díky tomu, že zná způsob, jak využít různé části svého těla jednoduše na základě vědomí. A to není jeden z fantastických příběhů. Pokud budeme věřit a správně dýchat, možná dokážeme získat zpět kontrolu nad svým tělem, abychom byli šťastní, silní a zdraví. V opačném případě vede neznalost dýchání k narušení rovnováhy celého těla. Návratem k optimálnímu dýchání lze také vyléčit nebo zmírnit mnohá onemocnění. Protože člověk je schopen prevence, léčby nebo dokonce zmírnění průběhu nemocí, a to jak fyzických, tak psychických.

Je fascinující začít se dívat na dech jako na nástroj soustředění nebo spojení se sebou samým a pozorovat, čeho je naše tělo schopno. Jak velkou roli hraje náš duševní stav a nálady, nebo co dokáže naše tělo, když využijeme jeho mechanismy pro uzdravení a rekonvalescenci. Začněme společně s našimi dětmi správně dýchat. Společně si všichni užijeme více zábavy!

My dospělí si o sobě myslíme, že jsme úspěšní a spořádaní, ale ve skutečnosti to zdaleka není pravda. Často je naše pozornost řízena jinými lidmi, okolnostmi nebo umělou inteligencí. Můžeme také trpět záměrnou nepozorností, která nakonec vede k poruše osobního vnímání. V moderním životním tempu jsou poruchy pozornosti způsobeny vnějšími i vnitřními okolnostmi. Tyto okolnosti určují vnitřní svět člověka, který ovlivňuje jeho duševní a tělesné zdraví. Chování průměrného člověka je velmi často ovlivněno našimi momentálními pocity. Někdy tak můžeme zapomenout na své skutečné cíle. Když jsme tedy na něco naštvaní nebo rozrušení, zbytečně se hádáme a běháme často zbytečně v kruhu problémů, které jsme si sami vytvořili.

“Děti získávají schopnost naučit se snadno dostat z obtížných situací pouze tehdy, když je intuitivní rozměr jejich mysli dostatečně rozvinutý.”

Pokud máme dostatek informací a řídíme se logikou, existují konkrétní kroky určitého algoritmu, které vedou k požadovanému výsledku. Intuice nás však povede tak, že nebudeme dělat všechny postupné kroky, ale jednoduše půjdeme přímo k cíli. Avšak moderní vzdělávací systémy intuitivní aspekt naprosto potlačují. Rozvíjí se pouze logika a vše intuitivní považuje za nesmyslné. Paradoxní je, že vše musíme promyslet, a abychom se dozvěděli to, co naši předkové věděli, jednoduše musíme dnes bádat za nemalé prostředky… Pokud je třeba neustále o všem přemýšlet a zdá se, že se vše skládá z mnoha nezbytných kroků logického algoritmu – pak vnímáme život jako velmi stresující. Logika je nepochybně stejně důležitá jako hodnota intuice, ale je třeba vytvořit rovnováhu, která je velmi důležitou součástí harmonického života.

O intuici obvykle mluvíme jako o smyslu/pocitu nebo někdy jako o vnitřním hlasu. Jak chápeme rozdíl mezi hlasem intuice a hlasem v naší hlavě – rozdíl mezi srdcem a rozumem, mezi přirozenou moudrostí a racionální mentální konverzací? Dechová cvičení umožňují tento rozdíl poznat a pocítit. Přesněji řečeno, děje se to tak, že při nádechu se nám do plic dostává vzduch zvenku, ale zároveň probíhá další neviditelný proces: naplňuje nás energie a je možné pocítit uvolnění vnitřního prostoru pro tuto energii a cítíme uvolnění. Když se tak stane, je možné být v souladu s naší intuicí a splynout s dechem. Když máme tento vztah ke svému dechu, říkáme a děláme správné věci v souladu s tím, jak se cítíme a myslíme. Takže tento pocit pohodlí, tento stav jednoty a jasnosti ve všem je právě intuice. Abychom dosáhli tohoto stavu a cítili, jak energie stoupá zevnitř a bez námahy proudí tělem, stačí důvěřovat svému dechu a vnímat ho jinak. Zabere to nějaký čas, ale výsledek stojí za to.

Děti získávají schopnost naučit se snadno dostat z obtížných situací pouze tehdy, když je intuitivní rozměr jejich mysli dostatečně rozvinutý. V opačném případě budou zatížený různými drobnostmi a budou neustále provádět všechny výše uvedené kroky. Vyhrává ten, kdo má obě části lépe fungující, což mu umožňuje maximálně využít jeho mozkové bohatství. To znamená, že výhody souhry obou mozkových hemisfér jsou obrovské! Je to jakýsi klíč, který každému umožňuje otevřít dveře, za nimiž se skrývají jeho vlastní obrovské možnosti.

Je zajímavé, že dech se jako kyvadlo pohybuje v pravidelných intervalech mezi levou a pravou nosní dírkou téměř neustále tam a zpět – a to již od našeho narození.

K vizualizaci této oblasti může pomoci jednoduchý příklad z vlastní zkušenosti – zkusíme si dát ukazováček pod nosní dírky a jemně vydechnout. A pote zkusíme určit, která nosní dírka je momentálně dominantnější? Ukazuje se, že pokud se pokusíme pozorovat během dne, lze zjistit, že mezi 40. a 48. minutou se převaha dechu mění zprava doleva a zleva doprava. Je to proto, že převaha energie, která je životní silou těla, se každých 40 minut mění zleva doprava a naopak. Jak se mění energie, mění se během následujících 8 minut i proudění dechu.

Zavřeme jednu nosní dírku a nadechneme se a vydechneme opačnou nosní dírkou, poté zavřeme druhou nosní dírku a nadechneme se a vydechneme opačnou nosní dírkou. Která nosní dírka se zdá být více otevřená nebo více ucpaná? Existují také období, kdy jsou obě nosní dírky stejně otevřené. Dominance pravé nebo levé nosní dírky nepochybně souvisí s činností levé nebo pravé mozkové hemisféry a lze podle ní dokonce kontrolovat hodiny. Tento rytmus je také jedním z prvních, který se naruší, když se něco v těle dostane z rovnováhy, tedy když se k nám přikrade nemoc.

Mimochodem, jak již bylo zmíněno, v jógové praxi se pro energii člověka používá termín prána. Pokud je tedy člověk v ideálním zdravotním stavu a pohodě, tok dechu se změní během několika vteřin, dalo by se říci okamžitě. K této změně dochází každých 40 minut, ale pouze v určitou denní dobu. Konkrétně 20 minut před východem slunce, 20 minut po východu slunce, 20 minut před polednem, 20 minut po poledni, 20 minut před západem slunce, 20 minut po západu slunce, 20 minut před půlnocí a 20 minut po půlnoci. Každý z nás má tedy k dispozici 40 minut a čtyři časy během dne, kdy se uskuteční určitý přechod. Tomuto období se také říká “zóna soumraku”. Během této doby se v nás velmi rychle mění rovnováha mezi pravou a levou stranou těla a je velmi snadné ji uvést do rovnováhy. Člověk se cítí skutečně pohodlně, jen když je v určité rovnováze. Díky tomu se život stává skutečně naplněným.

Přínos pránájámy, neboli ovládání dechu, dnes znají nejen jogíni, kteří byli před několika tisíci lety přesvědčeni, že mnoho nemocí je způsobeno poruchou dechového cyklu, tedy když člověk dýchá jednou nosní dírkou příliš dlouho. Tento účinek objevili i vědci, kteří v řadě studií zjistili, že takové dýchání má uspokojivý vliv na mozek. Bylo také potvrzeno, že pokud je dýchání levou nosní dírkou méně obtížné, převažuje pravá strana mozku. Analogicky, pokud pravá nosní dírka měla menší překážku pro plný vstup, pak převažovala levá strana mozku. Pravá strana mozku řídí tvůrčí činnost, zatímco levá strana řídí logickou verbální činnost. Vnímání světa je tedy zjednodušeno levou hemisférou a bez těchto schopností by bylo obtížné v dnešním světě přežít. A zároveň nám je pravá strana ukazuje takové, jaké je, se všemi jeho chybami i přednostmi, a zároveň nám pomáhá vědomě ho přijmout v této zdaleka ne ideální podobě. Od přírody nás obvykle ovládá buď jedna, nebo druhá strana. Jedna strana však může být také ve stavu ” režimu dřímoty”, a proto je dechové cvičení spolehlivým způsobem, jak ji probudit.

Je zcela jasné, že klidná mysl dokáže zpracovávat informace a reagovat mnohem lépe než mysl rozrušená. To, co se říká v jógové praxi – že vzduch procházející pravou nosní dírkou má aktivující charakter, zatímco vzduch procházející levou nosní dírkou je uvolňující – potvrzují moderní vědecké testy a studie. To znamená, že techniky dýchání pravou a levou nosní dírkou mají různé psychologické účinky. Dechová praxe pránájáma je přesně navržena tak, aby pročistila mysl a stimulovala pravý a levý energetický kanál zůstávat v rovnováze. Zkrácení reakční doby po takových dechových cvičeních svědčí o zlepšení centrální nervové kapacity u dětí. To může být způsobeno vlivem většího zapojení do přítomného okamžiku a rychlejšího zpracování informací, lepšího soustředění a schopnosti ignorovat nebo omezit cizí rušivé podněty. Výsledky výzkumu potvrzují, že vzhledem k tomu, že vzduch vdechovaný dominantní nebo nedominantní nosní dírkou má již vliv na autonomní funkce, je nutné zvážit, která nosní dírka je u člověka dominantní. Další výzkum na různých populacích, věkových skupinách a lidech s různými onemocněními a časovými obdobími bude moci poskytnout vysvětlení a podrobnější pochopení terapeutického potenciálu těchto jednoduchých a účinných technik pránájámy.

“Používání bráničního dýchání při fyzické aktivitě nebo jakémkoli dynamickém stavu je velmi důležité pro účinné zapojení a využívání rezervní kapacity dýchacího systému, zejména pro dětský organismus.”

Používání bráničního dýchání při fyzické aktivitě nebo jakémkoli dynamickém stavu je velmi důležité pro účinné zapojení a využívání rezervní kapacity dýchacího systému, zejména pro dětský organismus. Nejjednodušším a nejúčinnějším cvičením je v tomto případě pomalé dýchání při chůzi, při kterém se na dva kroky nadechujeme bránicí a na čtyři až šest kroků klidně vydechujeme, nos můžeme svírat prsty. Je známo, že systematické vědomé působení na dýchací systém umožňuje přirozenější adaptaci organismu na fyzickou a psychickou zátěž, která se liší od stavu v klidu.

“Pokud budeme považovat uvolnění a prosté “nicnedělání” za jednu z aktivit a tento stav dítěti přirozeným způsobem představíme, výsledek bude více než přesvědčivý! Je zajímavé sledovat, jak si děti dokážou užívat stav klidu a ticha.”

Pokud budeme považovat uvolnění a prosté “nicnedělání” za jednu z aktivit a tento stav dítěti přirozeným způsobem představíme, výsledek bude více než přesvědčivý! Je zajímavé sledovat, jak si děti dokážou užívat stav klidu a ticha. Pro všechny v jejich okolí je to něco uklidňujícího. A tak stejně během krátké doby odpočinku a relaxace, při níž vědomě používáme břišní dýchání, je možné pocítit správnou míru uvolnění a dokonce i klidu. Tělo to dokáže také, pokud správně rozpozná relaxační signál vyvolaný břišním dýcháním. Opakování těchto pauz v pravidelných intervalech, které probíhají lehce a uvolněně, pomáhá vzbudit zájem dítěte o novou činnost.

Právě dýchání je klíčem k tomu, v jakém stavu se člověk nachází, zda je silný, nebo depresivní. Důležitost úpravy dýchání v psychologii slouží pro vytvoření důvěryhodného prostředí v komunikaci. Je však škoda, že se člověk v posledních desetiletích a dokonce staletích v tomto směru příliš nevyvinul. Lidstvo žilo pro budoucnost, spěchalo za průmyslovým rozvojem světa, vyrovnávalo se s průběhem a důsledky několika ničivých válek a stále více se vzdalovalo přírodě a vědomí sebe sama jako její obrovské a důležité součásti. To znamená, že problémy a emoce, které jsou mladému člověku dosud neznámé a cizí, neustále ovlivňují jeho vnímání tohoto světa od samého počátku jeho životní cesty. Ale nikdo neučí, jak se s tím vším vyrovnat. Místo toho se hledají nejrůznější nové aktivity, které by dítěti zabraly čas.

Co kdybychom do dechové praxe vnesli zcela novou formu aktivity pro děti a pokusili se vnímat dech… zády. Pro začátečníky je to dost těžké, ale zajímavé! Zkusit cítit, jak se tkáně kolem páteře s každým nádechem rozšiřují. Nadechnout se nosem a vydechnout ústy jako obvykle. Nezapomenout přesměrovat roztahování plic do oblasti mezi lopatkami. Jak to vlastně pomáhá? Při nádechu se hrudní koš rozšiřuje, aby se plíce naplnily vzduchem. Problém je v tom, že obvykle nedýcháme tak plně a hluboce, jak bychom mohli, a náš hrudník se příliš nepohybuje. Toto cvičení pomáhá hrudníku rozšiřovat se do všech směrů, čímž plíce přijímají více kyslíku. Umožnit dětem několikrát denně tímto způsobem procvičovat dýchání – to přinese výsledek – rychle si všimnou změny v tom, jak se cítí. Pomáhá to rozvíjet kreativní vizualizaci, v tomto případě představu, jak se za jejich zády rozevírají dvě obrovská křídla – opravdu jako u Pegase)) Navíc je to dobrý způsob, jak si hrát s kamarádem ve dvojici. Posadit se s přítelem zády k sobě a začít trénovat dýchání na zádech. Děti tak mohou vnímat svůj dech i dech kamaráda, střídat oba dechy nebo je synchronizovat.

Dýchací cvičení na dýchání zády

Pomáhá dětem relaxovat a cítit se plný energie. Užitečné pro sebeuvědomění.

Pokyny k provedení:

 • zvolit pohodlnou polohu v sedě na podlaze v pozici se zkříženými nohami nebo na židli (v tomto případě by se obě nohy měly dotýkat podlahy), záda vždy rovná
 • ruce na kolenou, nohy a obličej uvolněné
 • zavřít oči, soustředit se na své tělo a mysl a nevnímat, co se děje kolem
 • začít pozorovat svůj dech, aniž ho jakkoliv měnit
 • pak pomalu začít dech prohlubovat
 • přenést pozornost na záda a pokračovat v klidném a hlubokém dýchání
 • pokračovat v dýchání a představovat si, jak dech “naplňuje” celá záda
 • všímat si, jak se s každým dalším nádechem prohýbají záda a lopatky a s výdechem se uvolňují
 • provést 10 dechových cyklů
 • po skončení cvičení otevřít oči
 • soustředit se na to, jak se cítí vaše tělo a mysl
 • zkusit popsat, jak odlišně se při tomto cvičení cítil

Vnitřní rovnováha jako součást učení 

“Každý z nás, kdo se začne nějakým způsobem proměňovat, začne brzy chápat a vidět společně jasnou věc. Život v souladu s přírodou je velmi příjemný a vůbec ne obtížný. Protože vše, co je člověku přirozené, je snadné a příjemné.”

Každý z nás, kdo se začne nějakým způsobem proměňovat, začne brzy společně chápat jasnou věc. Život v souladu s přírodou je velmi příjemný a vůbec ne obtížný. Protože vše, co je člověku přirozené, je snadné a příjemné. Skutečně dobře se cítíme jen tehdy, když jsme v určité rovnováze. Vnitřní pohoda však nikdy nezávisí na tom, na čem sedíme, nebo kde se nacházíme. Pohodlí je dáno tím, jak jsme vnitřně vyrovnaní. To je základní pohodlí, které by měl mít každý člověk. Bohužel mnoho lidí k němu nemá přístup. Většina lidí, zejména dětí, nemůže jen tak sedět a odpočívat. Prostě si sednout s naprostou lehkostí. Pokud tedy není žádná lehkost, jedná se o nemoc, ať už máte lékařskou diagnózu, nebo ne. Pokud nepříjemné pocity trvají po určitou dobu, projeví se v těle jako porucha, která se později označí jako nemoc. Člověk nepozná, co je to pohoda, dokud nenajde pocit rovnováhy. Teprve když jsme v rovnováze, nalezneme v sobě klid. Pro vyvážený vývoj člověka je důležité zachovat tuto rovnováhu. Nejjednodušším fyzickým cvičením, jak toho dosáhnout, je dýchání.

“Člověk nepozná, co je to pohoda, dokud nenajde pocit rovnováhy. Teprve když jsme v rovnováze, nalezneme v sobě klid.”

Zastavit nekonečný tok početných myšlenek, pouze je pozorovat a “nemyslet na nic”… Prostě být ve stavu vědomé existence nebo klidné mysli… Myslíte si, že je to nemožné? Všechno je možné. A samozřejmě pomůže i velká osobní trpělivost a pravidelné cvičení. Začít je opravdu snadné. Jen tiše sedět. A to stačí, abychom začali chápat tuto jednoduchost. Vidět zvenčí nekonečný koloběh myšlenek a zpomalit jejich běh tím, že se celá vlastní pozornost a vědomí začnou promítat do dýchání a vnitřního ticha. Pokud tímto jednoduchým způsobem rozvineme dovednost obrátit své vědomí k osobnímu vnitřnímu světu, je možné nalézt právě zmíněný stav vnitřní rovnováhy, harmonie se sebou samým, a tedy i s vnějším světem, a v reálném čase si uvědomit vše, co se děje uvnitř i kolem nás.

“… lidské tělo má neuvěřitelný samoléčebný potenciál …”

Evropská i čínská medicína byly významně ovlivněny starověkým systémem indické medicíny. Podle tohoto systému má lidské tělo neuvěřitelný samoléčebný potenciál! Negativní emoce, jako je strach, obavy a hněv, vytvářejí v těle bloky, které neumožňují volný tok životní energie. Pro obnovení volného toku energie je potřeba se naučit sledovat své emoce a správně používat dech. Ve skutečnosti by se mnoha lidem zdálo neuvěřitelné, kdyby při řešení těchto problémů používali pouze tyto přírodní zdroje. Nepochybuj, milý čtenáři, že lidské tělo bylo stvořeno k řešení mnoha úkolů!

Děti během svého života procházejí nejen fyzickou cestou, ale také cestou myšlení. Máme obrovskou příležitost rozvíjet a přizpůsobovat mozkové vlny a související aktivity u našich dětí. V prvních pěti letech života převládají vlny delta a theta, které v dospělosti vznikají během spánku, hypnózy a nevědomých činností. Protože jsou spojeny s vyhledáváním informací a sebestředností, jsou považovány za součást období života dítěte, kdy právě vstoupilo do světa a učí se mu porozumět. Ve věku od 2 do 6 let převládají o něco rychlejší vlny theta. Tyto vlny se často objevují ve stavu mezi spánkem a probuzením. Kolem 6. roku věku se mozkové vlny ještě zrychlují a vyjadřují stav alfa. Tento typ vědomí se projevuje jako klid, který lze pozorovat i při cvičení s použitím nosního dýchání. Když jsou činnosti mysli a těla koordinovány pomocí nosního dýchání a následného vytváření vln alfa, procházíme situací s větší lehkostí a pocit zápasu a práce je nahrazen pocitem radosti a potěšení. Všimněme si, že vlny beta vznikají během myšlenkového procesu, kdy se soustředíme na problém. Zvyšují aktivitu a úroveň napětí a plně se projeví až ve věku 10-12 let.

V každodenním životě je prostě nezbytné uvědomit si své dechové návyky v různých situacích. Uvědomění je často prvním krokem ke změně. Jak dýcháme, když mluvíme? Když posloucháme? Předtím, než se rozzlobíme, nebo když se objeví strach? Kdy jsme ve stresu? Kdy se soustředíme? Jedním ze způsobů, jak se stát klidnějším a přítomnějším, je správně používat vlastní dech. Znovu použijme kreativní vizualizaci a představme si dechovou kotvu, která se s každým delším výdechem noří stále níže do těla a nakonec nás ukotví. Dech příliš nenutíme, protože naším cílem je, abychom se uvolnili, nikoliv abychom zvyšovali napětí. Jakmile krize pomine, měli bychom se snažit zůstat v klidu co nejdéle. Tento druh dechové kotvy lze použít kdykoli a kdekoli, nejlépe v situacích, kdy jsme obvykle ve stresu. Naslouchání vlastnímu dechu nám nejen pomáhá zklidnit se, a tím činit moudřejší rozhodnutí v každodenním životě, ale také nás inspiruje k tomu, abychom se rozhodli stále častěji následovat svůj vnitřní hlas a intuici.

Dechové cvičení Kotva

Pomáhá zklidnit tělo a nervový systém, má chladivý účinek. Užitečné pro koncentraci a uvolnění stresu.

Pokyny k provedení:

 • pohodlně se usadit podle potřeby a dbát na to, aby záda zůstala rovná a uvolněná
 • položit ruce na kolena
 • začít dýchat a soustředit se na výdech
 • nadechnout se na počet 2, zkusit vydržet s výdechem delší dobu a vydechnout na počet 5
 • opakovat 5 kol
 • pak se nadechnout na 3 nádechy, výdech se snažit prodloužit a vydechnout na 8 nádechů.
 • opakovat dalších 5 cyklů
 • když je dobrý pocit, zopakujte 5 až 10 cyklů.
 • zkusit popsat, jak se při tom cítí
 • snažit se zůstávat co nejdéle v klidu

“Naslouchání vlastnímu dechu nám nejen pomáhá zklidnit se, a tím činit moudřejší rozhodnutí v každodenním životě, ale také nás inspiruje k tomu, abychom se rozhodli stále častěji následovat svůj vnitřní hlas a intuici.”

Přejeme si, aby naše děti byly bdělé a klidné? Pak s nimi několikrát denně zkusme toto nové dechové cvičení. S vyplazeným jazykem srolovaným do trubice děti nasávají vzduch přes její povrch a ochlazují si tak jazyk i tělo. Pocit chladného vzduchu je osvěžující a nutí je soustředit se na přítomný okamžik, což je skvělé pro rozvoj soustředění a koncentrace. Toto cvičení dobře a rychle zklidňuje nervový systém tím, že aktivuje nervový systém v klidovém režimu v důsledku zpomaleného dýchání. Výsledkem je snížení negativních, úzkostných a agresivních stavů mysli a těla. Pokud je problém s délkou jazyka, je možné upravit jeho polohu. Za tímto účelem mírně otevřeme ústa a položíme špičku jazyka na vnější stranu horních zubů. Pomalu se nadechneme mezerou mezi zuby. Zbytek je stejný jako v základních pokynech.

Dýchací cvičení “Trubička”

Pomáhá zklidnit tělo a nervový systém, má chladivý účinek. Je užitečné pro koncentraci a uvolnění stresu.

Pokyny k provedení:

 • pohodlně se usadit podle potřeby a dbát na to, aby záda zůstala rovná a uvolněná
 • položit ruce na kolena
 • vypláznout jazyk a ohnout obě dlouhé strany dovnitř
 • nadechnout se tenkou trubičkou, která se vytvořila na jazyku
 • po úplném nadechnutí stáhnout jazyk zpět do úst, uvolnit se a vyklopit ho
 • pomalu vydechnut nosem
 • vypláznout jazyk a ohnout obě dlouhé strany dovnitř
 • celé cvičení zopakovat pět krát
 • při dobrém pocitu opakovat totéž až deset krát
 • zkusit popsat, jak se při tom cítí, a věnovat pozornost okamžiku, kdy se nadechuje trubičkou

Třídílné dechové cvičení naučí naše děti zhluboka a plně dýchat. Každý z nás je zodpovědný za své zdraví a dostatek energie. Množství energie, kterou tímto cvičením získáme, závisí na tom, jak vědomě ho provádíme. Je to jedno z nejklidnějších dechových cvičení, jaké si lze představit, uvádí myšlenky do pořádku, uzemňuje a udržuje rovnováhu. Díky této dovednosti se děti dokážou soustředit na přítomný okamžik a naladit se na fyzické pocity svého těla. Třídílné dýchání se často provádí v sedě nebo se zkříženými nohami, ale při učení této techniky je pohodlnější ležet. Při ležení na zádech dítě cítí svůj dech živěji a dokáže ho přesněji ovládat. Abychom si usnadnili osvojení dechového cvičení, položíme si jednu ruku na břicho a druhou na hrudník, pak budeme rukami vnímat každý nádech a výdech. Snažime se, aby všechny tři části dechu byly plynulé a nebyly přerušovány pauzami a naplnění spodní, střední a horní část těla proběhlo jedním dlouhým nádechem. Podobně s výdechem, nejprve horní část těla, pak střední část a nakonec připojíme spodní část těla v jednom dlouhém výdechu.

Třídílné dechové cvičení

Pomáhá zpomalit a srovnat dech, uvolňuje mysl a tělo, podporuje relaxaci, kontrolu a soustředění na přítomný okamžik. Užitečné pro nácvik pocitu klidu a soustředění.

Pokyny k provedení:

 • v sedě: ramena uvolněná, ruce na kolenou nebo bocích, obě nohy na podlaze, záda rovná a uvolněná
 • při ležení: zajistěte si co největší pohodlí roztažením nohou na podlaze nebo pokrčením v kolenou a opřením chodidel o podlahu
 • položit si jednu ruku na horní část hrudníku pod klíčními kostmi a druhou na břicho
 • uvolnit ramena a paže
 • nadechnout se normálně a bez námahy a pak podobně vydechnout jako obvykle
 • pokud je v hlavě spousta myšlenek, přesunout pozornost od nich směrem k dýchání, pravidelně se nadechovat a vydechovat a naslouchat jim
 • zkusit cítit břicho na ruce
 • pomalu vydýchat a cítit, jak se břicho zatahuje
 • opakovat dalších pět nádechů a výdechů, tím je první část dokončena
 • ve 2. Části se nadechovat nosem a cítit, jak vzduch naplňuje hrudník, jak se rozšířila žebra a jak moc se nafouklo břicho, a když přijde pocit, že se břicho už nemůže nafouknout více, nadechnout se ještě trochu
 • začít zhluboka dýchat a vydechovat nosem, cítit, jak se plíce plní vzduchem a břicho se při každém nádechu zvětšuje
 • vydechovat a vytlačovat všechen vzduch, až budete mít pocit, že již není, poté zatáhnout břicho, a pak vypustit z těla další kolo vzduchu
 • zopakovat 5 nádechů a výdechů se zapojením hrudníku a břicha, čímž se dokončí druhá část
 • opět se zhluboka nadechnout nosem, naplnit hrudní koš a břicho, a pak se nadechnout ještě trochu, aby se hrudník zvedl co nejvýše až ke klíční kosti
 • při výdechu nejprve vyprázdnit horní část hrudního koše, aby se uvolnily klíční kosti, poté střední část hrudního koše a nakonec břicho
 • zkontrolovat, zda se pupek dotýká páteře, čímž se potvrdí, že jsme zcela vyprázdnění
 • takto opakujte 5 nádechů a výdechů
 • s postupujícím tréninkem zvyšovat počet dechových cyklů pro každou část až na 10
 • zkusit popsat, jak se při tom cítí
 • provádět svým vlastním tempem, aby byly výsledky mnohem rychlejší

Spěch. Říkejme tomu základní formát současného života. Hlavním motivem uspěchaného přístupu k většině problémů v každodenním životě je však pocit promarněných příležitostí, který se obvykle mění v syndrom. Vzpomínáte si?

“Řekl králík na útěku:

-Ach, můj Bože, můj Bože! Jdu pozdě.

Ale ani to Alici nepřipadalo nijak zvlášť neobvyklé. Ale když Králík náhle vytáhl z kapsy u vesty hodinky, podíval se na ně a spěchal dál, Alenka vyskočila na nohy… slyšela, jak Králík mizí za rohem a říká:

-Ach, moje vousy! Ach, moje uši! Jak jsem se opozdil.”

Ano, to je rozpoznatelný styl Bílého králíka z oblíbené Alenky v říši divů. Spěch je obvykle doprovázen úzkostí a rozrušením. Současný život navíc znamená pohlcování obrovského množství informací, soustředění se na více úkolů a na dosažení výsledků. Honba za absurdním “úspěchem” nutí člověka zvyšovat úroveň standardů. Stav, kdy jsme neustále zaneprázdněni, je považován za ukazatel cílevědomosti a inteligence, to znamená, že čím více a rychleji pracujeme, tím více uspějeme. Lidský mozek však není uzpůsoben k tomu, aby žil v neustálém víceúčelovém provozu a spěchu! I když je třeba říci, že soustředění se na více úkolů často nazýváme to, co jím ve skutečnosti není. Když se snažíme být jako super člověk, neděláme nic jiného, než že velmi rychle přepínáme pozornost z jednoho úkolu na druhý. Bohužel toto neustálé, rychlé a do značné míry chaotické přepínání, i když si to neuvědomujeme, nám nepomáhá dělat věci rychleji a lépe, ale spíše kriticky zpomaluje naše myšlenkové procesy. Totéž platí pro naše děti, a to již od prvních let školní docházky.

Nevýhodou spěchu a soustředění se na více úkolů je stres, únava, neschopnost soustředit se a rozhodovat se. Neustálá úzkost z toho, že věci nezvládneme a nestihneme je dodělat v čas. Nevyhnutelně přichází emocionální, mentální a fyzické vyčerpání nebo takzvané vnitřní vyhoření, kdy dochází k poruchám vitálních systémů těla, které se mění v chronická onemocnění. Každý jsme samozřejmě jiný a někomu tento rychlý životní styl vyhovuje. Něco jiného však je, když se vědomě rozhodneme běžet nepřetržitě, a něco jiného, když to děláme ze své inercie, vyhýbáme se potřebným pauzám a nezkoušíme správný směr otázkami, jako: Jsem z toho šťastný? Jak vidíme, člověk potřebuje uvědomění, aby mohl plnit osobní úkoly v pohodlném tempu a dbát na pravidelné osobní pauzy pro zotavení a odpočinek při velké námaze. A to vše proto, abyste se vyhnuli vlastnímu stresu i stresu ostatních. Jednoduše? Ano, pokud máte soubor takových dovedností a víte, jak je v životě uplatnit. A je lepší si tyto postupy osvojit již od dětství. Chronický intenzivní mnohoúčelový provoz má totiž na děti a dospívající negativnější vliv, protože v tomto věku se v mozku vytvářejí důležitá nervová spojení.

“Pomalost je čas tady a teď, který je vhodný pro každého z nás a pomáhá nám pochopit vědomí. Toto vnímání a způsob života se zaměřuje na pocity. Vůbec nejde o soubor pravidel, která je třeba dodržovat, ale o stav, kdy člověk cítí své potřeby a řídí se jimi.”

Kdo pochopil život, už nespěchá. Podobný význam mají i učení a myšlenky slavných mudrců celé lidské civilizace. Neuspěchaný člověk s plynulou smysluplnou návazností činností je schopen postupně zvyšovat rychlost, aniž by ztratil vnitřní rovnováhu, a zároveň zůstává odolný vůči vznikajícím stresům. Pomalost je čas tady a teď, který je vhodný pro každého z nás a pomáhá nám pochopit vědomí. Toto vnímání a způsob života se zaměřuje na pocity. Vůbec nejde o soubor pravidel, která je třeba dodržovat, ale o stav, kdy člověk cítí své potřeby a řídí se jimi. A tak je schopen analyzovat, co se mu líbí a co ne, zbavit se zbytečného nepohodlí, aniž by ztratil osobní význam.

Dodržování těchto jednoduchých kroků pomůže najít správné sebepoznání a pochopit, co chceme a co cítíme každou minutu našeho úžasného života. Dechové a relaxační techniky mohou pomoci tyto kroky přenést do každodenního života:

– být přítomný v každém okamžiku a v každé činnosti. Ano, jde o uvědomění, jehož rozvoji pomalost jen prospěje

– dovolit si nic nedělat. Když nás nic nerozptyluje, mohou nás napadat zajímavé myšlenky a odpovědi na důležité otázky

– soustředění na jednu věc může pomoci dostat se do stavu proudění, o kterém se tolik mluví, a o kterém se sní

– moderní digitální technologie používejme vědomě pouze jako nástroj.

KNIHA

KOUPIT KNIHU

SPOLUPRÁCE
MÁM ZÁJEM O KONTAKT