PRO RODIČE

Co je dítě?

– dítě je nezávislý člověk, který se učí svému smyslu na své vlastní cestě. Může se naučit jít vědomě a měnit osud své cesty, a nebo nevědomě si zopakovat příběh svých rodičů, jen trošku jinak.

K čemu to je?

✔ Zlepšení komunikace,

✔ Snížení počtu konfliktů,

✔ Včasná identifikace výzev,

✔ Lepší sebeuvědomění dítěte,

✔ Rozpoznávání silných stránek.

Naučte dítě rozumět sobě, svému nadání a jeho prospěšnosti celku.

Otestujte kompatibilitu mezi jednotlivci v romantickém vztahu.
10 analytických sektorů, více než 100 ověřených otázek.

Získejte nejlepší zážitek z platformy. Klikněte na odkaz a ihned začněte. Získejte výsledky online a také pomocí odkazu ve vaší poštovní schránce. Po nějaké době opakujte test znovu.

Dostupné testy pro rodiče

TEST SPRÁVNOSTI DECHU
Test na dechové vzorce, uvědomění a kontrolu si klade za cíl poskytnout náhled na dýchací návyky jednotlivce a mohou být cenné pro rodiče při vedení dětí ke správným technikám dýchání pro snížení stresu a celkovou pohodu.
TEST KVALITY SOUSTŘEDĚNÍ
Poskytne cenné poznatky pro vychovatele a rodiče při porozumění schopnostem pozornosti dítěte, potenciálně identifikovat oblasti síly nebo oblasti, které mohou vyžadovat další podporu nebo intervenci.
TEST KVALITY ŠKOLY
Pohled na silné stránky školy a oblasti, které mohou vyžadovat pozornost. Zpětná vazba cenná pro rodiče, pedagogy a odborníky ve školách při přizpůsobování podpory a strategií ke zlepšení vzdělávací zkušenosti.

Oblasti k zamyšlení pro rodiče

1
SPOLUPRÁCE S RODIČI
Úroveň angažovanosti rodičů a kvalitu komunikace mezi školou a rodinou, což může ovlivnit duševní rozvoj dítěte.
2
ROZVOJ KOMPETENCÍ A DOVEDNOSTÍ
Schopnosti a dovednosti dítěte ve vztahu k jeho věku a očekávaným milníkům ve vývoji.
3
PODPORA PRO ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ
Opatření a aktivity zaměřené na podporu rozvoje sociálních dovedností u dětí.
4
ZÁSADY HODNOCENÍ VE ŠKOLE
Postupy a principy, které slouží jako základ pro hodnocení duševní kvality dítěte, zajišťující objektivnost a spravedlnost hodnocení.
5
EMOČNÍ STAV
Posuzuje emoční pohodu dítěte a jeho schopnost vyrovnávat se s emocemi.
6
SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI
Hodnotí schopnost dítěte navazovat a udržovat sociální vztahy s vrstevníky a dospělými. Posuzuje jeho schopnost porozumět emocím druhých, komunikovat efektivně a účastnit se sociálních interakcí v rámci školního prostředí.
7
ADAPTABILITA
Schopnost dítěte přizpůsobit se novým situacím, změnám v prostředí a nečekaným událostem. Hodnotí, jak flexibilní je dítě v případě změn a jak efektivně zvládá nové výzvy.
8
SAMOREGULACE
Schopnost dítěte efektivně řídit své emoce, chování a reakce ve stresových situacích. Hodnotí jeho schopnost sebeovládání a nalezení zdravých strategií pro řešení problémů.
9
KONCENTRACE A POZORNOST
Schopnost dítěte soustředit se na úkoly, udržovat pozornost a efektivně pracovat během školních aktivit. Posuzuje jeho schopnost zvládat různé úkoly s dostatečnou koncentrací.
10
ROZVOJ JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ
Jazykový vývoj dítěte, včetně schopnosti porozumět a vyjadřovat se verbálně. Hodnotí slovní zásobu, gramatiku a schopnost efektivní komunikace.
11
ZÁJEM O OKOLNÍ SVĚT
Zvídavost a zájem dítěte o okolní svět. Posuzuje jeho zájem o různé oblasti vědomostí, schopnost zkoumat nové informace a rozšiřovat své znalosti.
12
HRY A KREATIVITA
Schopnosti dítěte hrát si a projevovat kreativitu. Posuzuje jeho schopnost vytvářet, inovovat a vyjadřovat se prostřednictvím různých her a uměleckých projevů.
13
ROZVOJ MORÁLNÍCH HODNOT
Etické a morální vnímání dítěte a jeho schopnost rozlišovat mezi správným a nesprávným. Posuzuje, jak dítě vnímá a aplikuje morální hodnoty ve svém chování.
14
FYZICKÝ ZDRAVOTNÍ STAV
Celkový fyzický zdravotní stav dítěte, včetně jeho životního stylu, stravovacích návyků, pravidelnosti pohybu a celkového fyzičeského stavu. Posuzuje také případné zdravotní problémy, které by mohly ovlivnit duševní kvalitu dítěte.

Kdy se hodí naše testy?

Vždy

Na cestě životem je cesta často osvětlena sledováním smysluplných cílů a sladěným jednáním. Není nikdy na škodu položit si další otázky které by mohli vést k lepší výchově mého dítěte.
Před výběrem školního programu

Pokud se dítě blíží školnímu věku a má zájem o zvláštní programy nebo školy s důrazem na určité talenty (například umění, vědu, sport), může být vhodné provést testy kvality soustředění a talentů, aby se lépe pochopilo, zda dítě má přirozený talent nebo nadání v určité oblasti.

Pokud je dítě vystaveno problémům ve škole
Pokud dítě má obtíže se soustředěním nebo se mu nedaří dosahovat svůj potenciál ve škole, testování může pomoci identifikovat příčiny těchto problémů a navrhnout vhodná opatření nebo intervence.
Při rozvoji sportovních nebo uměleckých dovedností
Pokud se dítě věnuje určitému sportu, umění nebo jiné aktivitě a má ambice dosáhnout v ní vyšších úrovní, testování může poskytnout informace o jeho silných stránkách a oblastech, na kterých by mělo pracovat.
Před rozhodnutím o speciálním vzdělávacím programu
Pro děti se speciálními potřebami nebo nadáním v určitých oblastech může být testování nezbytné pro určení jejich potřeb a přizpůsobení vzdělávacího programu.

Dlouhý příběh ve zkratce

Každý z nás si čas od času potřebuje sednout a zhodnotit svůj život. Ať už jste v těžké životní situaci ztratili směr, nebo jste vyhořeli v práci, nebo vás jen zajímá, v jaké životní fázi se právě nacházíte.

Rozsah je pro všechny lidi stejný a zahrnuje všechny aspekty, jako rovnováha, pohoda, deprese, úzkost, zdraví, síla, duševní a fyzická pohoda, včetně kognitivního výkonu, emoční inteligence, fyzická zdatnost, výživa, spánkové návyky, zvládání stresu a postupy péče o sebe.